Általános Szerződési Feltételek

Kérjük ügyfeleinket, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF-et ismerjék meg!

HATÁLYOS ÁSZF:

2020. július 01. napjától hatályos ÁSZF: LETÖLTÉS

HATÁLYON KÍVÜLI ASZF:

nem található

Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2020. július. 1.

Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2020. június. 21.

 

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Melyek kiterjednek az Agro Positioning Betéti Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-06-791753 cégjegyzékszámon nyilvántartva, a továbbiakban Szolgáltató I.) illetve a Madar Dávid egyéni vállalkozó (50724697 számon nyilvántartva, a továbbiakban Szolgáltató II.) együtt Szolgáltató által GEO24 Mérnöki Szolgáltató márkanéven nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és műszaki feltételeinek meghatározásának, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit. A Szolgáltató a Megrendelő számára a külön az alábbi formák valamelyikében létrehozandó szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.

  1. Keretszerződés és az ahhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatások,
  2. Egyedi szerződés és a kapcsolódó megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások tartós, folyamatos jogviszony létrehozására
  3. Egyedi szerződés és a kapcsolódó megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások egyszeri teljesítést igénylő jogviszony
  4. Kizárólag megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások lásd 2.7 pont

A 4.) pont szerinti forma kivételével valamennyi fent felsorolt szerződés alapján nyújtandó szolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogviszony az adott szerződés felek általi aláírásával és a Megrendelő által megküldött, a Szolgáltató által pedig jóváhagyott, az adott szerződéshez kapcsolódó megrendeléssel jön létre (a megrendelés folyamata praktikusan Megrendelő ajánlatkérésével és a Szolgáltató erre adott ajánlatával indul). A 4.) pont szerinti jogviszony a Szolgáltató által kiküldött és jóváhagyott, a Megrendelő által megküldött megrendeléssel jön létre. A Megrendelő a Szolgáltatóval kötött bármely szerződés vagy a megrendelőlap aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Az ÁSZF kiterjed valamennyi a jelen ÁSZF 1.1 pontjában meghatározott Megrendelőre. Az ÁSZF-ben foglaltaktól a Megrendelő és a Szolgáltató közös megállapodással írásban eltérhetnek. Amennyiben a Megrendelő és a Szolgáltató jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy a szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés és a hozzá kapcsolódó megrendelés között ellentmondás van, úgy a megrendelés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Hatályos 2020. július 01. napjától visszavonásig illetve módosításig. Az ÁSZF későbbi módosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek a Szolgáltató honlapján való közzétételétől számított 15. napon lépnek hatályba. Az ÁSZF módosítására vonatkozó részletes szabályokat az ÁSZF 4. pontja tartalmazza.

 

  1. SZERZŐDŐ FELEK

Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató)

Cég: Agro Positioning Betéti Társaság (Szolgáltató I)
Értesítési cím: 1141 Budapest, Szugló utca 82.
Székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.
Képviseli: Kovács Gergő
Adószám: 25886393-1-42
Cégjegyzékszám: 01-06-791753
Bankszámlaszám: 12100011-17868684-00000000
Telefon: +36302921804
E-mail: kovacs.gergo@geo24.hu

illetve

Cég: Madar Dávid egyéni vállalkozó (Szolgáltató II.)
Értesítési cím: 2700 Cegléd, Kinizsi utca 3.
Székhely: 2700 Cegléd, Kinizsi utca 3.
Képviseli: Madar Dávid
Adószám: 67765380-2-33
Nyilvántartási szám: 50724697
Bankszámlaszám: 10700392-70900691-51100005
Telefon: +36307005390
E-mail: madar.david@geo24.hu

 

1.1   Megrendelő minden olyan természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel, nem rendelkező személy, szervezet, valamint minden olyan további személy, aki a Szolgáltató által nyújtott valamely szolgáltatást igénybe kívánja venni és erre vonatkozóan a bevezetőben részletezett valamelyik formában jogviszony jön létre közte és a Szolgáltató között.

1.2   Értesítési címnek/e-mailnek tekintik felek Szolgáltató tekintetében – amennyiben az adott szerződés vagy megrendelés mást nem tartalmaz – a jelen ÁSZF-ben megjelölt értesítési címet/e-mail címet, Megrendelő tekintetében pedig az adott szerződésben, megrendelésen megjelölt értesítési/e-mail címet. Amennyiben az adott szerződés és a hozzá kapcsolódó megrendelés között a címek között eltérés van a megrendelésen szereplő cím az irányadó.

1.3   A Szolgáltató, azaz az GEO24 Mérnöki Szolgáltató szolgáltatásai az alábbiak:

1.3.1                   Kataszteri munkák

1.3.1.1                  Épületfeltüntetés

1.3.1.2                  Társasházi alaprajz

1.3.1.3                  Telekalakítási vázrajzok

1.3.1.4                  Kitűzés

1.3.1.5                  Fekvéshatár változás

1.3.1.6                  Művelési ág változás

1.3.1.7                  Telekcsoport újraosztás

1.3.1.8                  Használati megosztás

1.3.1.9                  Szolgalmi jog bejegyzés

1.3.1.10               Épülettörlés

1.3.2                   Mérnökgeodéziai munkák

1.3.2.1                  Mozgásvizsgálat

1.3.2.2                  Tervezési alaptérkép

1.3.2.3                  Megvalósulási térkép

1.3.2.4                  Közművek kitűzése

1.3.2.5                  Épületek, építmények kitűzése

1.3.3          Térinformatika

1.3.3.1                  Kerékpárút nyilvántartás (KENYI)

1.3.4          Légi fényképezés

1.3.4.1                  Légi fényképezés

A jelen Általános Szerződési Feltételek az Agro Positioning Bt. illetve Madar Dávid ev. 1.3. pontban foglalt szolgáltatásaira általánosan irányadók, azonban ezen szolgáltatások esetén a szerződő felek a szerződés tartalmát egyedi szerződésben illetve megrendelésben rögzítik.

1.4   Szolgáltató munkanapokon 9-17.30 óráig tart telefonos elérhetőséget.

1.5   Amennyiben a Megrendelő soron kívüli teljesítést kér, abban az esetben Szolgáltató, ha a megrendelést egyébként elvállalja, a munkadíj mellett maximum 50%-os felárat számíthat fel. A Szolgáltató a fent említett kiemelt díjazásról minden esetben előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt. A Szolgáltató a nyitvatartási időben a Megrendelő rendelkezésére áll, ez azonban nem jelent sem kizárólagosságot, sem azonnali teljesítést.

1.6    A Szolgáltató által alkalmazott általános nettó munkadíjak és meghatározása

Hivatali ügyintézés személyes részvétellel nettó 3500 Ft / óra

Hivatali ügyintézés postai úton nettó 2900 Ft/ levél

Mérnökgeodéziai munkák esetében egy mérnöknap nettó 130 000 Ft

1.7   A Szolgáltató által alkalmazott sürgősségi felárak: az 1.6 pontban megfogalmazott árak 20%-a.

2         SZERZŐDÉSKÖTÉS

A Szolgáltató részletes tájékoztatást ad a szerződés menetéről:

2.1   A Megrendelő  teljeskörűen megismerteti a Szolgáltatót a feladattal, ezt követően ajánlatot kér tőle. Fontos a feladat hátterének, illetve a Megrendelő igényeinek, céljainak megismerése. A Megrendelőnek meg kell határoznia az elérni kívánt célt, hogy az általa kívánt munka milyen főbb tartalmi egyediségekkel, jellemzőkkel, paraméterekkel rendelkezzen. A kezdeti beszélgetésen a feladat és a célok meghatározásában a Szolgáltató segítséget nyújt a Megrendelőnek. Megrendelő felelős azért, hogy az általa adott anyag törvényes legyen, ne ütközzön se jogszabályba, sem jó erkölcsbe és semmiféle szerzői, iparjogvédelmi vagy külön nem nevesített jogot ne sértsen; ezeket a paramétereket Szolgáltató nem köteles vizsgálni.

2.2   A Szolgáltató árajánlata – eltérő közlés híján – a Megrendelővel való közléstől számított 15 napig hatályos, azaz eddig az időpontig tart a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, ez azonban nem azt jelenti, hogy az ajánlatban rögzített munkát köteles az ajánlati kötöttség ideje alatt megkezdeni, vagy elvégezni. Az ütemezést a Megrendelő és a Szolgáltató közösen határozzák meg.

2.3   A Megrendelő az (adott esetben cégszerű) aláírásával ellátott megrendelést eljuttatja Szolgáltató részére elektronikus úton, vagy személyesen, a kapcsolattartó, vagy a Szolgáltató ÁSZF-ben megjelölt valamely értesítési címére. A szerződéskötést követően, amennyiben a Szolgáltató más @geo24.hu végű e-mail címet nem ad meg Megrendelő részére, úgy a jelen ÁSZF bevezetőjében megjelölt info@geo24.hu e-mail cím a joghatályos felek között.

2.4   A szerződés megkötésének alapfeltétele, hogy a Megrendelő azonosítsa személyét, lakcímét, illetve székhelyét, nyilvántartási számát, adószámát, és igazolja törvényes képviselőjét, ezek hitelességét azonban a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni. A Megrendelő által, a szerződésben rögzített adatok valódisága a Megrendelő felelőssége.

2.5   A Szolgáltató és a Megrendelő között az adott szerződés érvényesen létrejön, ha

2.5.1          a Megrendelő a készítendő munka főbb formai és tartalmi elemeit meghatározta és

2.5.2          a Megrendelő és a Szolgáltató megállapodtak a szolgáltatás árában és annak teljesítési határidejében és

2.5.3          a Megrendelő személyes vagy cégadataival a megrendelést (szerződést) kitöltötte vagy a részére küldött ajánlatot írásban elfogadta, visszaigazolta, aláírásával hitelesítette. A Szolgáltató elfogad digitális aláírással, és időbélyeggel ellátott dokumentumot is.

2.6   A megrendelés alapján Szolgáltató az adott munkára vonatkozó – tartalmi, formai igényeket, ütemezést is tartalmazó – ütemezést készít, mely kölcsönös aláírását követően a felek közötti szerződés részévé válik, az ütemezés kölcsönös elfogadása után kezdődhet a tényleges munka. Szolgáltató nem köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelést, az ütemezést, illetve a szerződést a Megrendelő részéről az arra jogosult személy írta alá.

2.7   Amennyiben a Szolgáltató és Megrendelő között az adott projektre az ÁSZF bevezetőjében meghatározott szerződések közül egyik sem jön létre, a felek közötti jogviszonyra az adott megrendelés és a mindenkori ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.

Személyes adatok kezelése

2.8   A Szolgáltató a GDPR (General Data Protection Regulation) – az Európai Unió új adatvédelmi rendeletében meghatározottak szerint óvja és kezeli a Megrendelő adatait.

2.9   Megrendelő a megrendelőlap aláírásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelés teljesítése során birtokába jutott és a Megrendelőt illető személyes adatokat a jelen szerződés teljesítése, illetve a Megrendelő és / vagy a Szolgáltató jogainak érvényesítése, illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, feldolgozza. A Megrendelő által adott instrukciók teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozási tevékenység során Megrendelő szavatolja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkezik mindazon felhatalmazásokkal harmadik személyek részéről, amelyek jogszerűvé teszik a Szolgáltató adatfeldolgozási (adatkezelési) tevékenységét.

2.10           Megrendelő a megrendelőlap aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a szerződésre, illetve rá vonatkozó adatokat a Szolgáltató az őt megillető követelések érvényesítése érdekben harmadik személynek átadja.

2.11           Szolgáltató és Megrendelő is tudomásul veszik, hogy a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályozás értelmében a szerződés, illetve annak bizonyos részei mindenki, illetve bizonyos személyek számára előzetes értesítés esetén a szükséges mértékben hozzáférhetőek lehetnek.

3         A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

Amennyiben az egyedi szerződés másképpen nem rendeli az 1.3.1. Kataszteri munkák tevékenység esetén az alábbiak az irányadók:

A fent fel nem sorolt, a Szolgáltató által nyújtandó további szolgáltatások tartalmára vonatkozó részletes szabályokat felek a vonatkozó szerződésben rögzítik azzal, hogy erre a külön szerződésre, amennyiben abban a felek másként nem állapodnak meg, az ÁSZF jelen fejezetében foglaltak, különösen, de nem kizárólagosan a 3.4., 3.9., 3.10., 3.14. – 3.24, pontjaiban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

3.1   A Szolgáltató intézkedik a szükséges előkészítő munkák megkezdéséről (földhivatali iratok beszerzése) a szerződéses jogviszony létrejöttét követő 1 munkanapon belül.

3.2   A Szolgáltató az elkészített vázrajzokat vizsgálat céljából postai úton vagy személyesen eljuttatja az illetékes kormányhivatalnak. Amennyiben a Megrendelő plusz szolgáltatásként a hivatali ügyintézést nem kér, úgy a földhivatali záradékkal ellátott vázrajzok igazolható módon történő átadásával a szerződés teljesíttetenek minősül. A Szolgáltató szavatolja, hogy a záradékolás időpontjában a vázrajz alkalmasa kiváltani a szükséges joghatást. A vázrajz készítése és a felhasználása közt eltelt időben amennyiben olyan esemény történik, amely miatt a vázrajz nem alkalmas eredeti célja szerinti joghatás kiváltására, úgy azt a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles javítani azt, mivel a szerződést jogszerűen teljesítette.

3.3   Amennyiben a Megrendelő soron kívüli hivatali ügyintézést kér, azt írásban kell jeleznie a Szolgáltatónak. A soron kívüli ügyintézés hivatali költségei a Megrendelőt terhelik.

Munka készítésének folyamata

3.4   A Szolgáltató a munka készítése során figyelembe veszi a magyar jog vonatkozó előírásait és a jó erkölcs szabályait, mások emberi méltóságát, jó hírnevét, becsületsértő, vagy a szerzői, iparjogvédelmi vagy egyéb jogvédelem alatt álló alkotásán, előadásán fennálló jogot, illetve egyéb kizárólagos védelmet nem sért, és a Megrendelő ilyen irányú megrendeléseit sem a munka tervezése, sem készítése során nem fogadja el. Megrendelő jogszabályba, jó erkölcsbe ütköző vagy mások életét, testi épségét, javait veszélyeztető utasítása esetén Szolgáltató elállhat a szerződés teljesítésétől és követelheti felmerült kárának megtérítését az 5.3. pont rendelkezései szerint. Szolgáltatót ezen a téren előzetes tájékozódási kötelezettség nem terheli.

3.5   A Megrendelő által leírt feladat elkészítéséhez szükséges alapadatokat a Szolgáltató beszerzi.

A Szolgáltató a Megrendelővel egyeztetett időpont(ok)ban elvégzi a szükséges terepi munkákat. Amennyiben a Szolgáltató által felkínált időpont a Megrendelőnek nem megfelelő, úgy az abból származó késedelem nem számít bele a vállalt határidőbe.

Szolgáltató saját belátása szerint igénybe vehet alvállalkozót vagy más teljesítési segédet.

3.6   Amennyiben a Megrendelő az általa korábban jóváhagyott feladatlistától már a munka készítési szakaszában eltér, akkor a Szolgáltató erről tájékoztatja a Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld.

3.7   A hivatali ügyintézési határidők nem számíthatóak bele a vállalt határidőbe. A Szolgáltató csupán a földhivatali leadás időpontjára vállal garanciát.

3.8   A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót a hatósági eljárások során egyszer hiánypótolásra szólíthatják fel, amelyből eredő késlekedés nem minősül szerződésszegésnek és a határidő nem betartásának. Erre való hivatkozás nem eredményezheti a szerződés felbontását.

Késedelem

3.9   A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató teljesítése során őt is fokozott együttműködési, tájékoztatási kötelezettség terheli. Ennek keretében Megrendelő köteles döntőképes, a teljesítéshez kellő szakértelemmel bíró kapcsolattartót, munkatársat bevonni, a Szolgáltató által feltett kérdéseket haladéktalanul megválaszolni, a Szolgáltató teljesítéséhez szükséges egyéb adatokat, tényeket haladéktalanul megadni és döntéshelyzet esetén haladéktalanul és egyértelműen dönteni.

A Megrendelő kötelezettségei tehát:

–          Dedikált kapcsolattartó megnevezése

–          Anyagleadás az előre egyeztetett formában

–          A szükséges döntések meghozatala

–          Jóváhagyás vagy további pontos delegálás

–          Minden olyan információ átadása, ami szükséges a tovább haladás és a folyamatlezárás érdekében

Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató felhívását követő 5 napon túl sem tesz eleget ezen kötelezettségek bármelyikének, akkor az árajánlatban szereplő teljes összeget, azaz a teljes szerződéses illetve vállalkozási díjat köteles megtéríteni a Szolgáltató irányába.

Megrendelő elfogadja, hogy az őt terhelő kötelezettségek nem vagy késedelmes teljesítése – a Szolgáltató egyéb jogainak fenntartása mellett – a kapcsolódó szerződéses határidőknek módosulását eredményezi.

A Szolgáltató nem felelős a szerződésben rögzített határidő elmulasztásáért, ha a mulasztás a Szolgáltató érdekkörén kívül álló ok miatt (Megrendelőnek felróható, vagy vis maior jellegű ok) miatt következik be.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy vis maior esemény a tartós eső vagy tartós havazás, amely elfedi a terepi részleteket.

Szerződés biztosíték

3.10           A szerződés teljesítésének biztosítékaként a Szolgáltató előleg fizetését kötheti ki. A szerződésszerű teljesítés esetén az előleg összege a szerződéses illetve vállalkozási díjba beleszámít. Az előleg összege – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a szerződéses díj 50%-a. A Szolgáltató az előleg összegének beérkezését megelőzően nem köteles a munkát megkezdeni, ez az idő nem számít be a teljesítési határidőbe. Ha a Szolgáltató a teljesítést megtagadja, a jelen ÁSZF 5.4. pontjában nem rögzített okokból mondja fel a megrendelés teljesítését, akkor a Megrendelő részére az előleg visszajár, egyéb esetekben pedig a Szolgáltatónak járó átalány kártérítésnek minősül, amennyiben a Szolgáltató már a munka elvégzését megkezdte. Amennyiben a Szolgáltató a tervek készítését még nem kezdte el, a szerződéses illetve a vállalkozási díj 10%-ának megfelelő átalány kártérítésre jogosult a megrendelés meghiúsulása esetén. Az előlegre vonatkozó kikötéseket Szolgáltató árajánlatában (megrendelésben) előzetesen jelzi.

Az előlegszámla kiállítására a Szolgáltató a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik az előlegszámla fizetési határideje is. Amíg Megrendelő az előlegszámlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Szolgáltató nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel az előlegszámla lejárata után egyenlíti ki Megrendelő az előlegszámlát.

Végtermék átadása-átvétele

3.11           A  munkák elkészítéséről a Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatja, az  eredeti dokumentumokat a Megrendelő részére igazolható módon (személyes átvétel nyomtatványon, postai tértivevény). A Megrendelő átvételével igazolja a teljesítés tényét.

A teljesítés helye, amennyiben az nem elektronikus úton történik meg e-mailen vagy FTP szerverre való feltöltésen keresztül és a megrendelőlapból vagy a megrendelt szolgáltatás speciális jellegéből egyértelműen más nem következik, a Szolgáltató telephelye.

3.12           A Megrendelőnek kötelessége az iránymutatása mentén elkészített felmérést, vázrajzot, térképet vagy egyéb terméket átvenni és a megállapodás szerinti szerződéses, illetve vállalkozási díjat kifizetni.

3.13           A Megrendelő által megrendelt munkákra tett árajánlat nem tartalmazza a nyers mérési állományok átadását. Ha a Megrendelő kéri a nyers mérési állományok átadását is, ezekért, külön írásbeli megállapodás hiányában, az adott munkára vonatkozó szerződéses, illetve vállalkozási díjjal megegyező összegű díjat köteles megfizetni a Szolgáltatónak.

Szerzői jogi szabályok

3.14           A Szolgáltató – amennyiben erről a Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja. A Megrendelő kizárhatja azt, hogy a Szolgáltatónak az általa készített vázrajzot, térképet, képi állományt referenciaként felhasználja. A Megrendelőnek e szándékát a szerződés megkötésekor írásban és kifejezetten a Szolgáltató tudomására kell hoznia.

Tulajdonjog átszállás és a felhasználási jog szabályozása

3.15           Szolgáltató által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg. Megrendelőnek pusztán a teljesítés során létrehozott művekhez történő hozzáférés jogán még önmagában semmilyen felhasználási joga nem keletkezik. A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható. A felhasználási jog, egyéb rendelkezés hiányában Magyarország területére vonatkozik és határozatlan időre szól. A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Szolgáltató tulajdona és nem képezi az egyes megrendelésék tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.

A Szolgáltató a szerződés teljesítése során átadott anyagok feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a szerződéses illetve vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg. Tekintettel a felhasználási jog jelen pontban meghatározott tartalmára, Megrendelő tudomásul veszi, hogy szerzői jogsértést követ el, amennyiben a szerződésből őt terhelő összes fizetési kötelezettség teljesítését megelőzően kezdi meg a Szolgáltató által a teljesítés során létrehozott művek felhasználását.

Fizetés módja, a teljesítés átvétele, ellenőrzése

3.16           A munkák elkészítését és a vázrajzok, felmérések, tervek átadását követően a Megrendelő ezeket köteles ellenőrizni és 3 munkanapon belül jóváhagyásáról nyilatkozni.. Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti bármilyen vita esetén ezt a jóváhagyott mintapéldányt (tesztverziót) kell a szerződés tárgyaként elfogadni.

A Megrendelő jóváhagyása esetén a Szolgáltató az elkészített munkát, vázrajzot, felmérést vagy dokumentációt a hozzá tartozó elérésekkel, kódokkal, instrukciókkal stb. átadja, illetve kiszállítja. Az átadást követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni.

3.17           Jóváhagyás esetén Szolgáltató a Megrendelőnek számlát állít ki, melyet Megrendelő készpénzben vagy átutalással egyenlíthet ki. Az átutalásos fizetés – egyéb megállapodás híján – 8 napos fizetési határidővel történik.

3.18           A Szolgáltató által készített felmérés, vázrajz, térkép a számla kiegyenlítéséig a Szolgáltató tulajdonát képezik, a Megrendelő ezekre jogot nem formálhat függetlenül attól, hogy az átadás előtte már megtörtént. A szellemi termékekre a 3.14 és 3.15. pont rendelkezései irányadók.

3.19           Amennyiben az átadott munka volumene vagy milyensége nem teszi lehetővé az azonnali átadás-átvételt, úgy azt Megrendelő köteles haladéktalanul elvégezni, a késedelemmel kapcsolatos károkért kizárólag Megrendelő a felelős.

3.20           Az elkészített terveket és az elfogadott, megvalósult munkát Szolgáltató 10 évig archiválja, az archiválási kötelezettségét követően azonban szabadon, külön figyelmeztetés nélkül törölheti.

3.21           A szerződéses, illetve vállalkozási díj magában foglalja a megrendelés szerinti termék vételárát, a munkához kapcsolódó és a megrendelés szerinti felhasználási jogok ellenértékét és a megrendelés teljesítése során nyújtott egyéb szolgáltatások díját és költségét.

3.22           Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató egymástól függetlenül:

  • a mindenkori törvényes alapkamat kétszeresének megfelelő nagyságú késedelmi kamatot számíthat fel,
  • az irányadó fizetési határidőt több mint 8 nappal meghaladó fizetési késedelem esetén a teljesítésig felfüggesztheti a megrendelés vagy a Megrendelő egyéb megrendeléseinek teljesítését,
  • az irányadó fizetési határidőt több mint 15 nappal meghaladó fizetési késedelem esetén azonnali hatállyal felmondhatja a megrendelést és elállhat a már leadott megrendelések teljesítésétől,

3.23           Megrendelő fizetési késedelme a kapcsolódó teljesítési határidők meghosszabbodását eredményezi.

3.24           A megadott fizetési határidőre történő nem teljesítés esetén, az ebből adódó akár és a követeléskezelés minden költsége az Megrendelőt terheli.

4         SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

4.1   A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a bevezető 2. bekezdésében megjelölt 15 napos határidő betartásával. Szolgáltató a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-jét a honlapján teszi közzé.

4.2   Ha a felek között korábban létrejött, az ÁSZF bevezetőjében említett szerződést módosítani kívánják, vagy a Megrendelő újabb szolgáltatás megrendelésére irányuló ajánlatot tesz, akkor a Megrendelő kitölt egy újabb megrendelőlapot és a Szolgáltató részére elküldi vagy átadja. A szerződés módosításának érvényes létrejöttéről – elfogadás esetén – a Szolgáltató visszaigazolást küld. A szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.

4.3   A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a korábban köztük létrejött szerződés módosításra vonatkozó javaslatot akkor vizsgálja meg érdemben, illetve akkor fogad el tőle újabb megrendelést, ha Megrendelőnek 15 napon túli kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn a Szolgáltatóval szemben.

5         SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE

5.1   A felek között létrejött az ÁSZF bevezető rendelkezései szerint valamely szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.

5.2   A felek között létrejött szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet:

5.2.1              a felek közös megegyezésével,

5.2.2              a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,

5.2.3              a Szolgáltató elállásával vagy felmondásával.

5.3   Ha a Megrendelő az általános elállási jogát gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak az elvégzett munkáját / felmerült kárát kifizetni / megtéríteni az alábbiak szerint:

5.3.1          Ha Megrendelő a megrendelést követően, a munkakezdés szakaszában gyakorolja elállási jogát (a Szolgáltató még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés érdekében), akkor kárátalány jogcímén a teljes szerződéses illetve vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie Szolgáltató részére.

5.3.2          Ha a Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett a tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor kárátalány jogcímén a teljes szerződéses illetve vállalkozási díj 50%-át kell kifizetnie Szolgáltató részére.

5.3.3          Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően nem veszi át a vázrajzot/felmérés eredményét/terméket, akkor a munka/termék szerződéses illetve vállalkozási díj 100%-át kell megfizetnie Szolgáltató részére, tekintettel Szolgáltató szerződésszerű teljesítésére.

5.4   A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

5.4.1     Ha a Megrendelő több mint 15 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását,

5.4.2     Ha a Megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul vagy végelszámolását határozza el.

5.4.3     Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

5.4.4     Ha a Megrendelő a Szolgáltató többszöri kérése ellenére nem hoz döntést, nem adja meg a szükséges anyagot, információt vagy egyéb módon gátolja meg a Szolgáltató teljesítését.

A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő a szerződéses illetve a vállalkozási díj 100%-át köteles megfizetni Szolgáltató részére. Rendkívüli felmondás esetén a megrendeléseket a Szolgáltató nem köteles teljesíteni. Az ilyen megrendelések teljesítésétől a Szolgáltató írásban jogkövetkezmények nélkül elállhat.

5.5   A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

5.6   A postai úton eljuttatott írásbeli közléseket a vonatkozó szerződésben vagy megrendelésben – eltérés esetén a megrendelés az irányadó – feltüntetett címre kell megküldeni ajánlott vagy tértivevényes küldeményként. A postai küldeményt a feladásától számított 3. munkanapon kézbesítettnek (közöltnek) kell tekinteni, függetlenül attól, hogy a posta esetlegesen nem kereste, elköltözött vagy bármilyen más jelzéssel küldi vissza küldeményt, a korábbi közlés azonban bizonyítható.

5.7   Az elektronikus úton (e-mail) eljuttatott közlések esetén a kézbesítési visszaigazolásban megjelölt időpontban kézbesítettnek (közöltnek) kell tekinteni;

5.8   Megrendelő az adataiban bekövetkezett minden változást és a szerződés teljesítése szempontjából lényeges egyéb változásokat köteles 15 napon belül írásban közölni Szolgáltatóval.

6         JOGLEMONDÁS

6.1   A Megrendelő és Szolgáltató jelen ÁSZF-ben rögzítik, hogy a Megrendelőt és Szolgáltatót megillető bármilyen jog érvényesítésének elmulasztása, a jog nem gyakorlása nem minősül jogról való lemondásnak.

6.2   Jogról, felhatalmazásáról vagy igényérvényesítéséről való lemondás csak írásban, dátummal és az adott fél cégszerű aláírásával ellátva érvényes, meghatározva a lemondásra kerülő jogot és annak terjedelmét.

7         VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1   Szerződő Felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek és egymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik.

7.2   Szerződő Feleket a szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatási kötelezettség terheli. Ezen kötelezettség teljesítésekor lehetőleg az írásos formát részesítik előnyben.

7.3   Szerződő Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik Szerződő Felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség Szerződő Feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

7.4   Szerződő Felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik Szerződő Felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Szolgáltatót.

7.5   Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő törvényes képviselője, a Megrendelő szerződésből fakadó bármely fizetési kötelezettségéért készfizető kezességet vállal. A készfizető kezességvállalás az ÁSZF bevezető részében felsorolt szerződések, illetve megrendelés a Megrendelő illetve képviselő általi aláírással jön írásban létre.

7.6   Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értendőek.

7.7   A jelen ÁSZF magyar nyelven érvényes. A felek között létrejött jogi vitákra a magyar jog előírásai az irányadóak. Jogvita esetén a helyi bíróság illetékességébe tartozó ügyekben a Megrendelő és a Szolgáltató a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) általános szabályai szerinti bíróság az illetékességét köti ki.

8         AZ ÁSZF ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ MELLÉKLETEK:

8.1   Megrendelőlap minta